CLB Nieuws september-oktober 2023

AANPASSING VAN DE DEFINITIE VAN WERKKLEDIJ Werkkledij is volgens het koninklijk besluit elke kledij die is bedoeld om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten, maar die niet beschouwd wordt als een persoonlijk beschermingsmiddel, omdat zij niet is bedoeld om de werknemer te beschermen tegen risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Werkkledij is bijvoorbeeld een overall, een pak bestaande uit een broek, een T-shirt en een jas, een stofjas of een voorschoot. Wanneer de werkkledij ook gebruikt wordt om de werknemer te beschermen tegen risico’s voor de gezondheid of de veiligheid op het werk, wordt de werkkledij beschouwd als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) en gelden er specifieke regels. Indien de werknemer wegens gebruiken die eigen zijn aan het beroep en die toegelaten zijn door het bevoegd paritair comité verplicht een uniform of gestandaardiseerde kledij moet dragen, wordt dit niet beschouwd als werkkledij, tenzij dit uniform of deze gestandaardiseerde kledij eveneens bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten. VERPLICHTINGEN VOOR DE WERKGEVER De algemene regel voorziet dat de werkgever instaat voor de aankoop en de hernieuwing van de werkkledij. De werkgever kiest de werkkledij in overleg met het comité en de bevoegde preventieadviseur. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan de aard van de werkkledij en de frequentie van de hernieuwing van de werkkledij bepalen. Het is ook mogelijk dat een collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in een premie of vergoeding voor het aanschaffen of hernieuwen van werkkledij door de werknemer zelf. De algemene regel voorziet ook dat de werkgever verantwoordelijk is voor de reiniging en het onderhoud van de werkkledij. Bij wijze van afwijking is het mogelijk dat een algemeen verbindend verklaarde sectorale collectieve arbeidsovereenkomst de werknemer machtigt om zelf zorg te dragen voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van zijn werkkledij, tegen betaling van een premie of vergoeding en mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: • uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico inhoudt voor de werknemer, andere personen of het milieu indien de werknemer de werkkledij mee naar huis neemt; • de preventieadviseur en het comité hebben voorafgaand advies uitgebracht; • de werknemers hebben de nodige instructies ontvangen om de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij adequaat te verrichten. Een nieuw koninklijk besluit van 11 juni 2023 wijzigt enkele bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de werkkledij betreft. De nieuwe regelgeving maakt het sedert 1 augustus 2023 mogelijk om een ondernemings-cao te sluiten waarin wordt bepaald dat de werknemers zelf instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij. Het nieuwe koninklijk besluit verduidelijkt ook wat er verstaan wordt onder werkkledij. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van werkkledij Sedert 1 augustus 2023 is het ook mogelijk dat de werkgever een ondernemings-cao sluit waarin wordt voorzien dat de werknemers zelf instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij tegen betaling van een premie of vergoeding. 11 CONSULT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3